დაგეგმე ვიზიტი 

კომპანია უზრუნველყოფს ფიზიკური და იურიდიული პირების ადმინისტრაციულ ორგანოებში და სასამართლოში წარმომადგენლობას, ყველა კატეგორიის დავაზე,  გარდა საქმეებისა, რომელიც უკავშირდება დამცავი და შემაკვებელი ორდერის გამოცემის საკითხებს, თუ ასეთი დავა არ არის დაკავშირებული სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის წესით არსებულ საქმესთან.