დაგეგმე ვიზიტი 

კომპანია უზრუნველყოფს ფიზიკური და იურიდიული პირების  სასამართლოში წარმომადგენლობას ყველა ყველა კატეგორიის დავებზე, გარდა საქმეებისა, სადაც დავის საგნის ღირებულება არ აღემატება 3000 (სამიათას)  ლარს. მსაგავსი კატეგორიის დავებზე, სადაც დავის საგნის ღიებულება არ აღემატება, 3000 (სამიათას)ლარს, კომპანია გაწევს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას 20 წუთიდან 40 წუთის ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში წერილობითაც.